GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) geeft u de Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) waarop u gebruik kunt maken van onze website www.serieuzelening.com (de “Site”).

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van de site.

Door de Site te gebruiken, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich aan deze Voorwaarden te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van de site.

Toegang tot onze site

Toegang tot de Site is op tijdelijke basis toegestaan ​​en wij behouden ons het recht voor om de service die wij op de Site verlenen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk als de site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de site of de gehele site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u van mening bent dat u niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang tot de Site te krijgen. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot de Site hebben, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij deze naleven.

Website beveiliging

U mag de Site niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Site, de server waarop de Site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met de Site. U mag de Site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. We zullen dergelijke inbreuken melden bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de site of bij het downloaden van materiaal dat erop is gepost, of op een website die hieraan is gekoppeld.

Privacy

Het Privacybeleid van Serieuzelening is van toepassing op het gebruik van de Site en de voorwaarden ervan worden door deze verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle persoonlijke gegevens die wij over u verwerken, worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid en door onze site te gebruiken voor het verzenden van persoonlijke gegevens stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat de door u verstrekte informatie juist is.

Door de Site te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat internettransmissies nooit volledig privé of beveiligd zijn. U begrijpt dat elk bericht of elke informatie die u naar de Site verzendt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, ondanks inspanningen van E-fastloan om dergelijke uitzendingen te beveiligen.

Logo’s, handelsmerken, afbeeldingen, enz. Zijn het eigendom van E-fastloan, tenzij anders aangegeven en mogen niet worden gekopieerd, gebruikt, gekoppeld, verspreid, enz. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CASHEURONET UK LLC.

Disclaimers

Serieuzelening belooft niet dat de Site of enige inhoud, document of kenmerk van de Site foutvrij of ononderbroken zal zijn, of dat eventuele gebreken worden gecorrigeerd of dat uw gebruik van de Site specifieke resultaten zal opleveren

Het materiaal op de Site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De site en de inhoud ervan worden geleverd op een “as-is” en “as-available” basis. Alle informatie op de Site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Les Rozen kan niet garanderen dat bestanden, documenten of andere gegevens die u van de Site downloadt, vrij zijn van virussen of contaminatie of destructieve functies.

Serieuzelening wijst alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief garanties van nauwkeurigheid, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af.

Serieuzelening aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de handelingen, nalatigheden en gedragingen van derden in verband met of gerelateerd aan uw gebruik van de Site. U neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor uw gebruik van de Site en alle gekoppelde sites.

Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij, andere leden van onze groep van bedrijven en derden die met ons verbonden zijn hierbij uitdrukkelijk uit:

Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid.
Elke aansprakelijkheid voor enig direct, indirect of gevolgschade opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan gekoppeld zijn en geposte materialen erop, inclusief:
verlies van inkomsten of inkomsten;
verlies van zaken;
verlies van winst of contracten;
verlies van verwachte besparingen;
verlies van gegevens;
verlies van goodwill;
verspild beheer of kantoortijd; en
hetzij veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde niet voorkomt dat claims voor verlies of beschadiging van uw materiële zaken of andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door enige van de hierboven genoemde categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Vergoeding

Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in om de Serieuzelening te verdedigen, te vrijwaren en te vrijwaren tegen enigerlei verlies, vorderingen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die de Serieuzelening kan worden verplicht te betalen die voortvloeit uit of voortvloeit uit uw gebruik van de site, de inhoud of uw schending van deze gebruiksvoorwaarden. Serieuzelening behoudt zich het recht voor om op eigen kosten aan te nemen of deel te nemen aan het onderzoek, de afhandeling en verdediging van dergelijke acties of claims.

Linken van en naar onze site

De Site kan links bevatten naar sites die door derden worden onderhouden. Serieuzelening is niet verantwoordelijk voor het inhouds- of privacybeleid van die sites en het bestaan ​​van dergelijke links moet niet worden beschouwd als een goedkeuring of aanbeveling van die sites of van een product of dienst aangeboden op die sites of van een partij die is geassocieerd met die sites sites.

Houd er rekening mee dat op andere websites en webpagina’s die aan de site zijn gekoppeld, afzonderlijke voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn, waaronder het privacybeleid. Raadpleeg de toepasselijke bepalingen en voorwaarden van die websites en webpagina’s wanneer u ze bezoekt.

U mag een koppeling maken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen koppeling maken op een manier die elke vorm van associatie suggereert , goedkeuring of goedkeuring van onze kant waar geen bestaat.

U mag geen link tot stand brengen vanaf een website die niet het eigendom van u is.

De site mag niet worden ingelijst op een andere site en u mag ook geen link naar een ander deel van de site maken dan de startpagina. We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Leeftijd

De diensten en producten die we op de Site aanbieden, zijn alleen bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar en de informatie op de Site is geen uitnodiging voor klanten die jonger zijn dan 18 jaar om diensten of producten te kopen. Alle transacties voor de levering van diensten die via de Site worden afgesloten, worden beheerst door de Gebruiksvoorwaarden.

Wet en jurisdictie

Uw gebruik van de site en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetten waarvan de rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen die kunnen ontstaan ​​onder of in verband met de gebruiksvoorwaarden.

We behouden echter het recht om een ​​rechtszaak tegen u aan te spannen wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land.

Diversen

Elke tekortkoming van E-fastloan om rechten uit te oefenen of om een ​​van deze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of hun toepassing in een bepaalde omstandigheid ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de rest van deze gebruiksvoorwaarden, of de toepassing van deze bepaling in andere omstandigheden, hierdoor niet worden aangetast, en elke bepaling hiervan is geldig en gehandhaafd voor zover toegestaan ​​door de wet.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en E-fastloan met betrekking tot uw gebruik van de Site en alle andere schriftelijke of mondelinge afspraken of afspraken die eerder tussen u en E-fastloan met betrekking tot dergelijk gebruik bestonden, worden hierbij vervangen en geannuleerd.

Uw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op de Site wordt weergegeven, neem dan contact op met info@serieuzelening.com

 

Vertalen »